Situata e COVID-19 Vendimet e Këshillit Bashkiak FIER

27.3.2020 Projekt – Vendimi “Për miratimin e dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kufizuar 6% për muajin mars 2020”.

7.4.2020 Miratimi i përfitimit të shportës ushqimore për familjet rome në nevojë, të cilat nuk janë në skemën e ndihmës ekonomike, të cilat nuk përfitojnë shportë ushqimore falas në zbatim të VKM 236 datë 19.03.2020, dhe vendimit të Komisionit Qëndror të ofrimit të Asistencës. (Fondi i nevojshëm për këto shporta ushqimore do të përballohet nga Fondi i emergjencave të Bashkisë Fier.) Pezullimin e pagesës së qirasë së banorëve të banesave sociale për periudhën Prill 2020.