Situata e COVID-19 Vendimet e Këshillit Bashkiak SHKODËR

7 Prill: Projekt vendim per Miratim rezolute mbi masat COVID 2019 Miratimin e rezolutës: “Mbi marrjen e masave të veçanta për shkak të situatës së krijuar si rezultat i pandemisë të shkaktuar nga COVID-19” Shtyerjen e projekt- vendimit “Për disa ndryshime ne VKB nr 1 datë 22.01.2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër” Shtyrjen e projekt-vendimit: “Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë mesatare në treg të lirë”

Projekt- Rezoluta u hartua nga Kryesia dhe një grup këshilltarësh të Këshillit Bashkiak e cila i kërkon Kryetares se Bashkisë përmes saj, marrjen e masave të veçanta për shkak të situatë se krijuar si rezultat i pandemisë së shkaktuar nga COVID-19.