Buxhetimi me Pjesemarrje ne bashkine Vlore

Gjate muajit Tetor 2023 Qendra Rinore e Vlores ne bashkepunim me bashkine Vlore kane punuar per pergatitjen e procesit dhe realizimit te tij. Qendra Rinore e Vlores asistoi ne 7 takime per Buxhetimin me Pjesemarrje specifikisht ne: 5 Rajonet e bashkise Vlore si edhe ne Njesite Administrative Shushice, Novosele dhe Qender. Ne kuader te buxhetimit me pjesemarrje si pike e kontrates sociale, Vlora Youth Center punoi me bashkine Vlore per hartimin e kalendarit te degjesave te Buxhetimit me Pjesemarrje. Kalendari u publikua ne mediumet e bashkise Vlore dhe u punua per njoftimet e qytetareve dhe grupeve te interesit. Gjithashtu VYC ka kerkuar qe procesi te behet bazuar ne manualin e BP