Fokus grup me banoret e Njesise Administrative Bushat, Vau i Dejes

Me dt 24.02.2023, u realizua Fokus Grupi me banoret e Njesia Administrative Bushat, bashkia Vau Dejes. 

Prioritetet e dala nga ky takim:

  • Pastrimi – Pavaresisht se pastrimi behet, qytetaret mendojne se eshte e nevojshme shpeshtim I diteve te pastrimit.
  • Transporti publik – Mungon krejtesisht.
  • Furnizimi me uje te pijshem dhe kanalizimet – Klorinimi duhet te kryhet rregullisht, oraret gjate stines se veres duhet te jene me te zgjatura.
  • Kopshtet dhe cerdhet – Kopshtet me dreke dhe cerdhet mungojne
  • Demokracia vendore/mirëqeverisja – Digjitalizimi i sherbimeve ka krijuar veshtiresiper aksesimin e qytetareve ne sherbimet online. Jemi ne dijeni që ka faqe interneti, por ne nuk e përdorim dhe nuk e kuptojmë.
  • Procedura/mekanizma – per marrjen e mendimit te komunitetit nuk perdoren.
  • Sherbime per te rinjte – Mungojne krejtesisht. Nuk programe e as sherbime qe ofrohen per perfshirjen e te rinjve.  
  • Zhvillimi ekonomik vendor – bizneset e vogla nuk kanë lehtësi fiskale dhe nuk ka programe për nxitjen e punësimit të grave dhe te rinjve.
  • Dimensioni social në nivel vendor – Sherbimet sociale per individe ne nevoje ofrohen, por nevojitet bashkepunim me i ngushte ne mes Kryepleqve dhe komunitetit per informim me situaten e banoreve te fshatrave, pasi shpesh duke mos u informuar me gjendjen e familjeve te komunitetit, nuk ofrohet as sherbimi. Mungojnë shërbimet rehabilituese për gratë në rrezik apo viktima të dhunës.
  • Mungesa e Qendrave Komunitare eshte evidente. Duke e konsideruar si pike te rendesishme per koordinimin dhe adresimin e problemeve ne Bashki, qytetaret e vleresojne te rendesishme ngritjen e tyre