Fokus grupe me te rinjte, votues per here te pare ne kuader te Kontrates Sociale Shkoder

8.3.2023 Fokus grupe me votuesit per here te pare te qytetit te Shkodres ne kuader te perpilimit te Kontrates Sociale 2023-2027.

Nder prioritetet kryesore te ngritura deri me tani mund te theksojme: Infrastruktura Shkollore, pavaresisht permiresimeve qe ka pasur ne vitet e fundit vijojne problematikat me ngrohjen e ambjenteve shkollore; Eshte rritur sasia e agregateve per ngrohje por vijone te jene te pamjaftueshme duke bere qe ky sherbim te mos jete funksional, Ambjentet sanitare gjithshtu nuk jane aspak ne parametrat normale, duke bere te pamundur perdorimin e tyre shprehen te rinjte; Pastrimi vijon te jete nje problem i mbartur vit pas viti ku mungesa e koshave dhe frekuenca e mbledhjes se mbeturinave vijon te jete e pamjaftueshme; Gjithashtu edukimi qytetar nepermjet fushatave sensibilizuese per nje ambjent me te paster mungon; Ambjentet sportive dhe rekreacionale jane pothuajse inekzistente, dhe aty ku ekzistojne nuk aksesohen nga te rinjte per shkak te menaxhimit te keq apo mungeses se mirembajtjes.

Vijojme me fokus grupet ne njesite administrative te qytetit per nje pershirje sa me te gjere te komunitetit.