KONTRATA SOCIALE FIER – PËRMBUSHJA E PRIORITETEVE – VITI I PARË I MONITORIMIT

Prioritet 1: Transparencë në menaxhinin e Njësisë së qeverisjes vendore, duke nisur nga njoftimet publike. Ato duhet të jenë më të shpeshta, të shtrira në kohë dhe publike; Akses të komunitetit dhe të të rinjve në dëgjesat publike e në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. (Adresuar Pjesërisht)

Prioritet 2: Ndërtimi i sa më shumë terreneve sportive në qytet dhe Njësi Administrative, si dhe vënia në funksion e shkollave si qendra komunitare, kryesisht në zonat rurale. (Adresuar Pjesërisht)

Prioritet 3: Ndërtimi i një qendre pritëse psiko-sociale për Gratë e dhunuara dhe grupet në nevojë. (Nuk është adresuar)

Prioritet 4: Buxhet specifik për të rinjtë dhe ngritja e një strukture (Drejtorie) të vecantë në Bashki që të koordinojë marrëdhënien dhe ndërveprimin me të rinjtë. (Adresuar Pjesërisht)

Prioritet 5: Kthimi në identitet i Qëndrës Kulturore të Fëmijëve, duke rikthyer gjithashtu edhe grupet e kurset e fëmijëve, të cilët sot janë të papërfaqësuar. (Nuk është adresuar)

Lexoni Raportin e detajuar në https://popnetwork.al/raporti-nje-vjecar-kontrata-sociale-bashkia-fier/