LRD Monitoron Mbledhjet e Këshillit Bashkiak Pukë

Qendra Lëvizja Rinore Pukë merr pjesë në monitorimin e mbledhjeve të këshillit të bashkisë Pukë dhe punon për angazhimin dhe nxitjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrjen lokale. Këto nisma kanë rol pozitiv në nxitjen dhe përmirësimin e Demokracisë Vendore.

Faleminderit per mbeshtetjen Olof Palmes Internationella Center, Embassy of Sweden in Tirana, National Endowment for Democracy