Takimet për Monitorimin e Kontratës Sociale në Bashkinë Kukës

Raporti i monitorimit te Kontrates Sociale 2022-2023 dhe zbatimit te Prioriteteve Rinore në Bashkinë Kukës po pergatitet ne konsultim me punonjes rinor dhe ofrues te sherbimeve. Raporti do te permbaje te dhena te qarta dhe te verifikuara mbi adresimin e prioriteteve te Kontrates Sociale Kukes për periudhën shtator 2022-shtator 2023 dhe do te sherbeje qe prioritetet e pa-permbushura te perfshihen per zbatim vitin e ardhshem.

Keto takime monitoruese zhvillohen nga Qendra per Progres Rinor, Kukes.

Mbeshtetur nga Olof Palme International Center – Albania Programme, Embassy of Sweden in Tirana, National Endowment for Democracy.